مادرم
و چهره سیمین پدرم که سپید موی گشت تا سپید روی گردم
وهمسرم
که درمسیرپرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را درشب های زندگیم به ارمغان آورد . ویاری سبزش همواره وبی منت ،امید بخش و یاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشدکه توانسته باشم قطره ای از دریای بیکران محبت هایش راسپاس گفته باشم “
چکیده:1
مقدمه:2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی5
3-1 بیان مسئله5
4-1 فرضیه های پژوهش7
5-1 اهداف پژوهش8
6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7-1 حدود مطالعاتی9
8-1 روش پژوهش9
9-1 متغیر های پژوهش10
10-1 گرد آوری اطلاعات10
11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه14
2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود14
1-2-2سود سهام14
2-2-2 مفهوم سود و تعاریف15
3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری17
4-2-2 ویژگی های سود حسابداری18
5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری18
6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری19
7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و کیفیت سود :20
1-7-2-2 پایداری سود20
2-7-2-2 قابلیت پیش بینی20
3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام :21
4-7-2-2 به موقع بودن سود :21
5-7-2-2 محافظه کارانه بودن سود :22
8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی23
3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود23
1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده23
2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی24
3-3-2 تخمین سود24
4-3-2 خطای پیش بینی سود25
5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی26
6-3-2 اهداف پیش بینی26
1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی26
7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی26
8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی28
1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی 28
2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی )31
3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی 32
4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود33
1-4-2سیاست تقسیم سود33
2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود34
3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود34
1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود35
4-4-2 تئوری انتظارات36
5-4-2 تئوری های تقسیم سود37
6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده37
5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن38
1-5-2 شاخص و تعریف آن38
2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام39
3-5-2 شاخص‌های بورس تهران39
1-3-5-2 شاخص کل قیمت39
2-3-5-2 شاخص صنایع40
3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر40
4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی41
5-3-5-2 شاخص بازده نقدی43
6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد43
1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد45
2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد45
6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن47
1-6-2بازده47
1-1-6-2 انواع بازده48
2-1-6-2بازده کمی48
3-1-6-2بازده کیفی51
2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی52
1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار53
2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول)54
3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم)56
3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی)56
4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران57
7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار57
1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی58
7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری کارآیی بازار59
1-7-2 تئوری گام تصادفی59
2-7-2 تئوری بازار کارآ60
1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه60
2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه62
3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار64
8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود65
1-8-2درصد پوشش سود65
2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده 66
3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک67
1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک)67
2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس67
9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش68
1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر68
1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور68
2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور72
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه82
2-3 جامعه آماری82
3-3 مدل تحلیلی تحقیق83
4-3 تعیین حجم نمونه83
5-3 فرضیه های پژوهش83
6-3 روش پژوهش84
7-3 گرد آوری اطلاعات84
8-3 متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها84
9-3 تابع آماره87
1-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو87
2-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج87
3-9-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)87
4-9-3 آزمون دوربین – واتسون (DW)88
5-9-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه89
6-9-3 دیاگرام پراکنش و معادله خط90
7-9-3 تحلیل رگرسیون91
8-9-3 ضریب همبستگی پیرسون91
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏93
2-4 شاخص توصیفی متغیرها93
1-2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:94
3-4 آزمون فرضیه ها96
1-3-4 آزمون فرضیه اول96
4-4 آزمون فرضیه یک پژوهش96
1-4-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:96
5-4 آزمون فرضیه دوم :101
1-5-4 آزمون فرضیه دو پژوهش101
1-1-5-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:102
6-4 آزمون فرضیه سوم106
7-4 آزمون فرضیه چهارم112
8-4 آزمون فرضیه پنجم117
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه125
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها125
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول125
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم126
3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم126
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم127
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم127
3-5 ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها127
4-5 پیشنهاد ها128
1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش128
2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی129
4-5 محدودیت های پژوهش129
پیوست ها
پیوست شماره (1) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1388132
پیوست شماره (2) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع139
پیوست شماره (3) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته144
پیوست شماره (4) جدول روش های آماری169
منابع و ماخذ
منابع فارسی:181
منابع لاتین:184
چکیده لاتین187
جدول (1-1) متغیر های پژوهش10
جدول شماره (1-2):خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر77
جدول شماره (1-4):شاخص های توصیف کننده متغیرها94
جدول شماره (2-4):آزمون کولموگروف – اسمیرنوف95
جدول شماره (3-4):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده)95
جدول (4-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده97
جدول (5-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته97
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته98
جدول (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته99
جدول (8-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده102
جدول (9-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته102
جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته103
جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته104
جدول (12-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده107
جدول (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته107
جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته108
جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته109
جدول شماره (16-4) ضریب همبستگی پیرسون بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده و111
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها111
جدول (17-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده112
جدول (18-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته112
جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته113
جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته114
جدول شماره (21-4) ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پوشش سود خالص و116
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها116
جدول (22-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده117
جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته117
جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته118
جدول (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته119
جدول شماره (26-4) :ضریب همبستگی پیرسون بین درصد سهام شناور آزاد و121
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها121
جدول شماره (35-4):خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها122
جدول شماره (36-4) :ادامه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها123

نموار(1-3) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه83
نمودار(1-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع (با نماد Car10)100
نمودار (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده101
نمودار(3-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع (با نماد Car20)105
نمودار (4-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده106
نمودار(5-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q)110
نمودار (6-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده110
نمودار(7-4) :دیاگرام پراکنش111
نمودار(8-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q)115
نمودار (8-4):پراکنش مقادیر استاندارد شده115
نمودار (9-4):دیاگرام پراکنش116
نمودار(11-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q)120
نمودار (12-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده120
نمودار (13-4):دیاگرام پراکنش121
چکیده:
سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.
واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته
مقدمه:
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد.
سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود.
سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS)1 صورت می گیرد می باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپیش بینی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ویا تغییر در مالکیت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.
وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند.
پژوهشگر در این پژوهش در صدد است تا بررسی کند که بین بازده های غیر عادی انباشته ، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار وجود دارد .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
3-1 بیان مسئله
تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های صورت گرفته از اینگونه اطلاعات می تواند بر بازده سهام و واکنش های متفاوت قیمت سهام شرکتها تاثیر بگذارد . تاثیر اطلاعات مربوطه بر بازده های غیر عادی سهام ، با ویژگی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد (مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت قبلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است).
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند ، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ،پیش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،1387،188)1.
دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درباره خطای پیش بینی سود و رابطه آن با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و….می باشد، بیان نمود:
الف- خطای برآورد سود به خصوص زمانی که درصد پوشش سود پیش بینی شده پایین است سرمایه گذاران را دچار زیان می کند .
ب- سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات پیش بینی سود هر سهم در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می نمایند.ارتباط بین پیش بینی سود و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکت ها و بوجود آمدن بازده های غیر عادی و وجود ارتباط بین خطای پیش بینی سود با درصد سهام شناور آزاد و درصد پوشش سود پیش بینی شده می تواند در تصمیم گیری برای خرید ،فروش و یا نگهداری سهم به سرمایه گذارن یاری رساند.
ج- تکامل دسترسی به داده ها و روشهای آماری ،امکانات رو به رشدی را برای پژوهش درباره پیش بینی سود واحد تجاری ارائه می دهد که در این زمینه می توان به پیشرفت آمار و رایانه و وجود بانک های اطلاعاتی بزرگ از قیمت های معاملاتی سهام و صورت های مالی استاندارد شده شرکتها و.. اشاره کرد.
د- تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید،فروش یا نگهداری سهام بر مبنای سودهای پیش بینی شده بر اهمیت خطای پیش بینی سود می افزاید. خطای پیش بینی سود نقش مهمی در عملکرد بازار ثانویه دارد.
ه – شرکتها برای جلب سرمایه گذاران بالقوه و اطمینان خاطر سرمایه گذارن بالفعل تلاش می کنند سود هر سهم را با دقت پیش بینی کنند ، زیرا هر چه خطای پیش بینی سود کمتر باشد نوسانات قیمت سهم کمتر خواهد بود ،در غیر این صورت با نوسانات عمده قیمت سهام مواجه خواهند شد.
یکی از معیارهای حسابداری مورد توجه پژوهشگران در دهه های اخیر که ارتباط آن با بازده ،سود و قیمت و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و سهام شناور آزاد مورد مطالعه قرار گرفته است، بی شک، خطای پیش بینی سود است.
اطلاعات پیش بینی شده در گزارش های شرکتهای بورسی نسبت به سایر اطلاعات دارای اهمیت بسیار بالاتری می باشد زیرا مربوط به شرایط پیش بینی شده آینده بوده و نیز می تواند برآوردی از بازده های آتی و چشم اندازی از تفکر مدیریتی وفعالیت آتی شرکت باشد. میزان دقت و صحت اطلاعات افشا شده شرکتها تاثیر فراوانی در رفتار سرمایه گذاران دارد، تئوریهایی وجود دارند که بیان کننده این نکته هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تاثیر می گذارد .این مورد عمدتاً از طریق بررسی وجود بازده غیرعادی حول خبر اعلامیه سود خالص واقعی و پیش بینی شده سهام مورد آزمون قرار می گیرد. در صورت وجود چنین بار اطلاعاتی ناشی از خبر اعلام سود خالص واقعی و پیش بینی شده ، بررسی اثرات و جهت گیری تغییرات بازده های غیرعادی حاصل از این اطلاعیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
باتوجه به مباحث مطرح شده ، ضرورت پژوهش هایی که بتواند ارتباط ساز و کارهای بین خطای پیش بینی سود ، درصد سهام شناور آزاد ، درصد پوشش سود خالص ، بازده های غیر عادی و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود . در نتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادهای پژوهشگران گذشته مبنی بر مطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین بررسی مقاله های ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پژوهش خویش برگزیده است .
در این پژوهش ؛ پژوهشگر تلاش دارد که به پرسشهای زیر پاسخ دهد :
1- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
2- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
3- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
4- آیا بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
5- آیا بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
4-1 فرضیه های پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
1-بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد .
2-بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد .
3- بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .
4- بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .
5- بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .
5-1 اهداف پژوهش
هدف نخست :
اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران .
اهداف بعدی :
1- تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بالقوه در خرید سهام شرکتها
2- حفظ و نگهداشت سرمایه گذاران بالفعل
3- کمک به مدیران به خطای کمتر سود پیش بینی شده شرکتها
4- ترغیب و تشویق سرمایه گذارن با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی کسب حداکثر بازدهی ممکنه
6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
7-1 حدود مطالعاتی
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛
قلمرو موضوعی
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی : اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران .
قلمرو زمانی
قلمرو این پژوهش از نظر زمانی شش سال یعنی بین سالهای 1383 تا پایان 1388 می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
8-1 روش پژوهش
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است . و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد . انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.
9-1 متغیر های پژوهش
متغیر های این پژوهش عبارتند از:
جدول (1-1) متغیر های پژوهش
فرضیه هامتغیر مستقلمتغیر وابسته1-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهبازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمعدرصد پوشش سود خالصدرصد سهام شناور آزاد2-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهبازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمعدرصد پوشش سود خالصدرصد سهام شناور آزاد3-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها4-درصد پوشش سود خالصواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها5-درصد سهام شناور آزادواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها
10-1 گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای مالی و یادداشت های پیوست صورتهای مالی و همچنین از اطلاعات اولیه تابلوی بورس (گردآوری شده در نرم افزار تدبیر پرداز ، ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس ) استفاده شده است .
11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات
بورس اوراق بهادار: بازار رسمی و سازمان‌یافته? سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود (بهکیش،1381،3)1.
سود خالص پیش بینی شده هر سهم2: سودی است که نشان دهنده برآورد مدیریت از سود آتی شرکت را نشان می دهد و از حاصل کل سود پیش بینی شده بر تعداد سهام حاصل می شود (خوش طینت ، 1385 ، 3) 3.
سود خالص هر سهم4 : سودی که نشان دهنده تمام فعالیت های شرکت طی یک سال مالی است و به عنوان آخرین رقم در صورت سود و زیان ارائه می گردد (همان منبع، 4)5 .
بازده سهام6: از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام بعلاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره، مزایای سودسهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید (زاده فرد، 1383، 21) 7.
بازده مورد انتظار:8بازده مورد انتظار سرمایه بازدهی است که سهامداران انتظار دستیابی به آن را برای اینکه احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده اند، دارند (رودپشتی و دیگران،1386، 10) 9.
بازده غیرعادی:10از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار سهام محاسبه می شود (پارسائیان ،س1385،227) 11.
بازده غیرعادی انباشته:12از مجموع بازده های غیرعادی برای یک دوره زمانی حاصل می شود
(ویکی پدیا،2007،1)13 .
میانگین بازده غیرعادی انباشته14: میانگین حسابی بازده های غیرعادی انباشته می باشد (همان منبع،1) 15.
ارزش دفتری هر سهم16: ارزش دفتری بیان کننده ارزش شرکت بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی است و حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت می باشد(همان منبع،3) 17.
سهام شناور آزاد18 :آن بخش از سهام منتشره را شامل می‌شود که در مالکیت سهامداران استراتژیک نباشد (کیانی ،1383،15) 19.
درصد پوشش سود20: درصد پوشش سود برابر است با میزان محقق شده از PEPS ( سود پیش بینی شده هر سهم ) طی دوره های زمانی 9،6،3و 12 ماهه (یاری ،سال 1386،148)21 .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین داده است :
گفتار نخست : مفاهیم سود
گفتار دوم : خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود
گفتار سوم : سیاست های تقسیم سود
گفتار چهارم : تعریف شاخص و انواع آن
گفتار پنجم : بازده و انواع آن
گفتار ششم : تئوری گام تصادفی و تئوری کارآئی بازار
گفتار هفتم : درصد پوشش سود
گفتار هشتم : پیشینه پژوهش
2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود
1-2-2سود سهام
سود خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود.
مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهام به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود. این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود نقدی تقسیم شده22 معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد، به آن واژه سود غیر نقدی23 اطلاق می شود.
سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقه مند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند.
اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهام است (رودپشتی و دیگران، 1385، 268)24.
2-2-2 مفهوم سود و تعاریف
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید.
یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر هر نوع سود می توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. سود شامل نتیجه های “عملیاتی یا سود عادی” و نتیجه های “غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه” می شود، که مجموع آنها برابر است با سود خالص. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد (پارسائیان، 1381،524)25.
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی26 فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود.
اما اعتبار این فرضیات از طریق پژوهش های مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارشهای سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحو? اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ،1387،100)27.
سود حسابداری نقش عمدهای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا میکند .لیکن باید توجه نمود که سود یک واحدتجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود .بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارش های حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیم های مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند (بهرامفر،1387،1)28.
سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود ، در میان تعاریف گوناگونی که تاکنون برای سود مطرح گردیده ،تعریف زیر یکی از جامع ترین آنان است :
“سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می گردد ،به بیان دقیق تر ،سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی ،به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان می باشد.”(ستایش،1382،2)29.
سود خالص ،مازاد درآمدهای تحقق یافته بر کلیه هزینه های واقع شده در یک دوره مالی معین است که به صورت معادله زیر نشان داده می شود :هزینه ها – درآمدها = سود خالص
چنانچه مبلغ درآمدهای تحقق یافته بیشتر از هزینه های واقع شده باشد ،نتیجه حاصله را سود خالص می نامند .منظور از درآمدهای تحقق یافته ،هزینه های واقع شده و مقایسه بین آنان ،کاربرد اصل تطابق هزینه ها با درآمدها و همچنین استفاده از روش تعهدی درحسابداری مالی می باشد(سالمینن ، 2008، 66)30.
سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد گرفته شده است ،اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از ثروت واقعی یک واحد تجاری تعریف می کنند که واحد مزبور می تواند آن را طی یک دوره مصرف کند و وضعیت آن در پایان دوره،همان باشد که در ابتدای دوره بوده است .این تعریف ازسود(سود اقتصادی)دراندازه گیری سود حسابداری به کار نمی رود ،زیرا سود اقتصادی مستلزم اندازه گیری ذهنی است و مبتنی بر برداشت عینی از ثروت واقعی نیست و در نتیجه نمی تواند از لحاظ مقاصد حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتکای کافی باشد(همان منبع،3)31.
تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه، به روشنی بیان می کند که یک مفهوم واحد شاید به خوبی نتواند منظور خاصی را جوابگو باشد، نمی تواند برای کلیه اهداف کافی باشد بنابراین، برای ارائه سود دو دیدگاه وجود دارد که عبارت است از:
1- مفهوم واحد سود به نحوی که در برگیرنده اکثر اهداف باشد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید