مدل های مدیریت دانش

در این مدل دانش ضمنی به عنوان پیش نیازی جهت استفاده از دانش آشکار محسوب می شود.(خسروی پور،1392)

مدل هیسگ

پورمحمد به نقل ازامبگ وآنریزایتم (2001) این مدل از چهار فرایند تشکیل شده:

  • خلق کن :این امر توانایی یادگیری و ارتباط برمی گردد، توسعه این قابلیت دانش موجود وتجربه تسهیم دانش ،ایجاد ارتباط بین ایدهها و ساختن ارتباط های متقاطع با دیگر موضوعات از اهمیت کلیدی برخوردار است.
  • ذخیره کن: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است، که از طریق آن قابلیت ذخیره سازمان یافته ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر، و تسهیم موثر دانش فراهم می شود،در این سامانه می بایستی که دانش های لازم به آسانی جهت استفاده همه ذخیره گردد.
  • نشرکن :این فرایند به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد بعنوان همکاران در جهت دنبال نمودن اهداف مشترک احساس پیوستگی به هم می کنند و در فعالیتهایشان به یکدیگر وابسته هستند کمک می کند.
  • به کار ببر :چهارمین فرایند از این ایده شروع می گردد که ایجاد دانش بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید می باشد . این عنصر، دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می کند.(پورمحمد ،1391).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان